Έντυπα

Η μπροσούρα αυτή τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα τον Ιούνιο του 2014 και 
αποτελεί προϊόν συλλογικής επεξεργασίας του Συντονισμού Αναρχικών 
Κοινοτήτων Αγώνα νότιας-ανατολικής Αθήνας. Διανέμεται στα πλαίσια των 
εκδηλώσεων με τίτλο "Η ολομέτωπη κατασταλτική επίθεση κράτους και 
αφεντικών και οι κινηματικές μας απαντήσεις στο εδώ και τώρα". Οι 
ενότητες που φέρουν υπογραφή συλλογικότητας αποτελούν έργο της ίδιας 
της συλλογικότητας. Οι υπόλοιπες ενότητες αποτυπώνουν θέσεις και 
απόψεις συλλογικά επεξεργασμένες στις διαδικασίες του Συντονισμού.

Μπροσούρα εξώφυλλο